Новости группы "Богородице-Рождествен- ский"

4 Февраля ВТОРНИК Седмица 34-я по Пятидесятнице Поста нет. Глас 8-й

4 Февраля 2020 года память. Ап. от 70-ти Тимофе́я Ефесского (ок. 96);прмч. Анаста́сия Пе́рсянина (628);прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца (1623).

Прмч. Анаста́сия Печерского, диакона, в Ближних пещерах (XII)мчч. Мануи́ла, Гео́ргия, Петра, Лео́нтия (Лео́на), епископов, Сио́ния, Гаврии́ла, Иоа́нна, Лео́нта, Паро́да, пресвитеров, и прочих 377-ми (ок. 817).

Сщмчч. Иоа́нна Успенского и Евфи́мия Тихонравова, пресвитеров (1938).

Свя­той апо­стол Ти­мо­фей про­ис­хо­дил из ли­ка­он­ско­го го­ро­да Ли­ст­ры в Ма­лой Азии. Он был об­ра­щен ко Хри­сту в 52 го­ду свя­тым апо­сто­лом Пав­лом († ок. 67; па­мять 29 июня). Ко­гда апо­сто­лы Па­вел и Вар­на­ва по­се­ти­ли впер­вые ли­ка­он­ские го­ро­да, апо­стол Па­вел в Ли­ст­ре ис­це­лил хро­мо­го от рож­де­ния, и мно­гие жи­те­ли го­ро­да уве­ро­ва­ли во Хри­ста, сре­ди них были и бу­ду­щий апо­стол, юно­ша Ти­мо­фей, его мать Ев­ни­ка и баб­ка Ло­и­да (Деян.14:6-122Тим.1:5). Се­ме­на ве­ры, по­се­ян­ные апо­сто­лом Пав­лом в ду­ше свя­то­го Ти­мо­фея, при­нес­ли обиль­ный плод. Он стал рев­ност­ным уче­ни­ком апо­сто­ла, а впо­след­ствии его неот­луч­ным спут­ни­ком и со­труд­ни­ком в про­по­ве­ди Еван­ге­лия. Апо­стол Па­вел лю­бил свя­то­го Ти­мо­фея и на­зы­вал его в По­сла­ни­ях сво­им воз­люб­лен­ным сы­ном, с бла­го­дар­но­стью вспо­ми­ная его вер­ность и пре­дан­ность. Он пи­сал Ти­мо­фею: «Ты по­сле­до­вал мне в уче­нии, жи­тии, рас­по­ло­же­нии, ве­ре, ве­ли­ко­ду­шии, люб­ви, тер­пе­нии, в го­не­ни­ях, стра­да­ни­ях...» (2Тим.3:10-11). В 65 го­ду апо­стол Па­вел ру­ко­по­ло­жил апо­сто­ла Ти­мо­фея во епи­ско­па Ефес­ской Церк­ви, ко­то­рой свя­той Ти­мо­фей управ­лял 15 лет. Свя­той апо­стол Па­вел, на­хо­дясь в Ри­ме в тем­ни­це и зная, что ему пред­сто­ит му­че­ни­че­ский по­двиг, вы­звал к се­бе вер­но­го уче­ни­ка и дру­га апо­сто­ла Ти­мо­фея на по­след­нее сви­да­ние (2Тим.4:9).

 

Свя­той Ти­мо­фей за­кон­чил жизнь му­че­ни­че­ски. В Ефе­се языч­ни­ки со­вер­ша­ли празд­ник в честь идо­лов и но­си­ли их по го­ро­ду, со­про­вож­дая нече­сти­вы­ми об­ря­да­ми и пес­ня­ми. Свя­той епи­скоп Ти­мо­фей, рев­нуя о Сла­ве Бо­жи­ей, ста­рал­ся оста­нав­ли­вать и вра­зум­лять ослеп­лен­ных идо­ло­по­клон­ством лю­дей, про­по­ве­дуя им ис­тин­ную ве­ру во Хри­ста. Языч­ни­ки в озлоб­ле­нии бро­си­лись на свя­то­го апо­сто­ла, би­ли его, вла­чи­ли по зем­ле и, на­ко­нец, по­би­ли кам­ня­ми. Му­че­ни­че­скую смерть за Хри­ста свя­той апо­стол Ти­мо­фей вос­при­нял в 80-м го­ду. В IV ве­ке свя­тые мо­щи апо­сто­ла Ти­мо­фея бы­ли пе­ре­не­се­ны в Ца­рь­град и по­ло­же­ны в хра­ме Свя­тых Апо­сто­лов. Свя­тая Цер­ковь чтит свя­то­го Ти­мо­фея в чис­ле 70-ти апо­сто­лов.

См. «Жи­тие свя­то­го апо­сто­ла Ти­мо­фея» в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Тропарь апостолу Тимофею Ефесскому, глас 4

 

Бла́гости научи́вся и трезвя́ся во всех,/ благо́ю со́вестию священноле́пно обо́лкся,/ поче́рпл еси́ от сосу́да избра́ннаго неизрече́нная,/ и ве́ру соблю́д, ра́вное тече́ние соверши́л еси́,/ апо́столе Тимофе́е./ Моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Добродетели обученный и умеренный во всем, доброй совестью достойно священства облеченный, ты от Павла почерпнул – сосуда избранного (Деян.9:15) – неизреченное и, веру сохранив, окончил равный с ним путь (2Тим.4:7), апостол Тимофей. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак апостолу Тимофею Ефесскому и преподобномученику Анастасию Персянину, глас 1

 

Боже́ственнаго ученика́ и спутеше́ственника Па́влова Тимофе́я,/ ве́рнии воспои́м вси́,/ с сим почита́юще му́драго Анаста́сия,/ возсия́вшаго от Перси́ды я́ко звезду́,/ и отгоня́щаго душе́вныя на́ша стра́сти// и неду́ги теле́сныя.

Перевод: Божественного ученика и спутника апостола Павла Тимофея, верующие, воспоем все, вместе с ним почитая мудрого Анастасия, воссиявшего в Персии, как звезда, и отгоняющего душевные наши страсти и болезни телесные.

КАНОН СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ТИМОФЕЮ ЕФЕССКОМУ

 

Творение Феофаново

Пе́снь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Святы́й апо́столе Тимофéе, моли́ Бо́га о нас.

Воста́ния страсте́й и неве́дения мра́к моли́твами твои́ми, блаже́нне, разори́ све́тлою безстра́стия благода́тию, я́ко да богоявле́нна ны́не досто́йно воспою́ тя.

Ви́дев Предве́дец и Бо́г твоего́ ума́ добро́ту, Тимофе́е, боже́ственным апо́столом тя́, сослужи́теля удосто́ив, показа́, му́дрым про́мыслом о на́с промышля́я.

Еди́но Пресу́щественное Нача́ло, проразумева́ющее вся́, ве́мы: от е́ллин бо апо́стол, Христо́вою просвеще́н благода́тию, ны́не боже́ственному Па́влу счисля́ется Тимофе́й.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче, ра́дуйся, ле́ствице и две́ре небе́сная, ра́дуйся, све́щниче, и ста́мно злата́я, и горо́ несеко́мая, Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру Ро́ждшая.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Излия́ся, всеблаже́нне, бога́тно благода́ть во устна́х твои́х и ре́ки догма́тов источи́, Це́рковь Христо́ву напая́ющия и многопло́ден принося́щия пло́д, Тимофе́е христопропове́дниче, богому́дре апо́столе.

Но́ги твоя́ проро́чески, всеблаже́нне, украси́шася, вся́к бо у́м, я́ве преиму́щий, благовести́л еси́ ми́р, всему́дре, дре́внюю разруши́вшаго челове́ков бра́нь Спа́са все́х и Го́спода.

Умертви́в твоя́ у́ды плотски́я, Сло́ву повину́л еси́ ху́ждшая, блаже́нне Тимофе́е, влады́чество пода́в лу́чшему, и, стра́сти удержа́в, ду́шу уясни́л еси́, наставля́емь Па́вловыми уче́нии.

Богоро́дичен: Из Тебе́ прозябе́, Чи́стая, Цве́т неувяда́емый, благоуха́ющий все́ челове́чество Боже́ственным ми́ром естества́ Своего́, И́же Отцу́ Собезнача́льный, и из Тебе́ бы́в под ле́том, Де́во Всенепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 4

Боже́ственными дарова́нии укра́шен, удобри́л еси́, сла́вне, Ефе́сскую све́тлую митропо́лию, апо́столе, пропове́дник бо показа́лся еси́, с Па́влом боже́ственным все́м провозвести́л еси́ спаси́тельное сло́во. Те́мже торжеству́ем ве́рою па́мять твою́.

Богоро́дичен: Де́во Всенепоро́чная, я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая, со безпло́тными Того́ непреста́нно моли́ оставле́ние прегреше́ний, и исправле́ние жития́ да́ти на́м пре́жде конца́, ве́рою и любо́вию пою́щим Тя́ по до́лгу, Еди́на Всепе́тая.

Крестобогоро́дичен: На Кресте́ Тя́ возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве Бо́жий, ма́терски рыда́ющи, веща́ше: что́ но́вое и стра́нное сие́ чу́до, Сы́не Мо́й? Ка́ко, Жи́знь все́х, вкуша́еши сме́рть, оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рд?

Пе́снь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Зако́нно, всеблаже́нне, пострада́ти изво́лив, воздержа́нием всеконе́чным треволне́ния страсте́й уму́ покори́л еси́, доброде́тели прие́м соверше́ние, великопропове́дниче богому́дре Тимофе́е.

Облиста́в, я́ко со́лнце, Па́вел, испусти́, я́коже зарю́ све́тлу, вселе́нную бога́тным све́том просвеща́я, светоявле́нно тя́, богоявле́нне Тимофе́е, к наставле́нию на́шему и утвержде́нию.

Возжела́в те́пле жела́ний кра́йнейшее и любо́вию сраствори́вся, раче́нием на другу́ю жи́знь преше́л еси́, богоприя́тне, всегда́ твоего́ созира́я Рачи́теля и Того́ виде́ния насыща́яся.

Богоро́дичен: Ра́дость Тебе́ я́ве с небесе́ прише́д, архистрати́г, Чи́стая, благовести́, ре́к: Бо́г изы́дет с пло́тию из Тебе́, Де́во Всечи́стая, во спасе́ние любо́вию пою́щих Тя́.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́г Сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м; те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Пе́рваго и все́х Вино́внаго Све́та невеще́ственными сия́нии просвеща́емь, ми́р уясни́л еси́ пропове́данием честны́м, свети́льник благоче́стия, жи́зни сло́во преиме́ния проявле́нно яви́лся еси́, священнотаи́нниче всеблаже́нне.

Па́вла боже́ственнаго и́стинный учени́к учи́теля стопа́м после́дует, сего́ се́я уче́ния ве́рным, и́миже благоче́стия к све́ту наставля́еми, из но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Просвеще́нием Па́вел вторы́й явля́ешися, служа́щий пе́рвей све́тлости, сея́ позна́нием просвети́ на́с. Сего́ сво́инник Тимофе́й яви́ся, Того́ всеору́жием победи́тельно огражда́емь.

Богоро́дичен: Прокля́тие Е́вы, все́х ма́тере, Твои́м Рождество́м, Де́во, упраздни́ла еси́, ми́ру благослове́ние израсти́вши, Христа́: те́м Тя́, ра́дующеся, и усты́, и язы́ком, Богоро́дицу вои́стинну испове́дающе, велича́ем.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Колесни́ца Бо́жия яви́лся еси́, Тимофе́е, нося́щи Того́ Боже́ственное и́мя, пред лице́м безбо́жных мучи́телей, богоприя́тне, не ужаса́яся си́х свире́пства: ты́ бо в непобеди́мую Спа́са кре́пость оде́ялся еси́.

Вене́ц благоле́пен прия́л еси́, пребога́те Тимофе́е, богому́дре апо́столе, и диади́мою Ца́рствия досто́йно обложи́лся еси́, и предста́л еси́ престо́лу Влады́ки твоего́, с Па́влом ра́дуяся в се́лех небе́сных, блаже́нне.

Ми́ром у́мнаго, Тимофе́е всече́стне, пло́тию на́с ра́ди истоще́ннаго Христа́ обонява́емь, благово́ние Сего́ прия́л еси́ и пре́дал еси́ ве́рою тебе́ притека́ющим, таи́нниче неизрече́нных свя́те, Того́ мы́сленныя любве́.

Богоро́дичен: Ве́сь ли́к от Бо́га науче́н проро́ческий Твое́ прорече́ та́инство несказа́ннаго и боже́ственнаго зача́тия, е́же из Тебе́ Боже́ственнаго Сло́ва, Ма́ти Де́во: Ты́ бо и́стиннейший и дре́вний сове́т яви́ла еси́.

Конда́к, гла́с 1

Боже́ственнаго ученика́ и спутеше́ственника Па́влова Тимофе́я, ве́рнии, воспои́м вси́, с си́м почита́юще му́драго Анаста́сия, возсия́вшаго от Перси́ды, я́ко звезду́, и отгоня́щаго душе́вныя на́ша стра́сти и неду́ги теле́сныя.

И́кос:

Со́лнца мно́жае возсия́ ле́тнее святы́х торжество́, и ве́рныя просвети́, и де́монскую тмообра́зную си́лу отгна́ всю́, и неду́ги очи́сти, и проше́ния прося́щих испо́лни. Те́мже притека́ю а́з, окая́нный, и молю́ся от боле́зни стра́стнаго моего́ се́рдца, да прииму́, я́же хощу́, и обря́щу, я́же тре́бую: премене́ние печа́ли, и житие́ безпеча́льно, и прегреше́ний оставле́ние, и боже́ственное врачева́ние душе́вное и теле́сное.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Слико́вник небе́снаго чи́на ты́ по досто́инству бы́в, весели́шися ра́достно, зари́ светода́тельныя, блаже́нне, насыща́яся, священнотаи́нниче Тимофе́е, хва́льнаго возвеща́я Бо́га и препросла́вленнаго.

Священноде́йствуя Христо́во Ева́нгелие, от доброде́тельных высо́т богопи́санная посла́ния Па́вел боже́ственнейший, ра́дуяся, посла́ я́ко ученику́ тебе́, Тимофе́е, хва́льнаго возвеща́я Бо́га и препросла́вленнаго.

Немощно́е пло́ти укрепля́ше благомо́щием души́: я́ко безтеле́сен бо, на земли́ ты́ жи́тельствовав, му́ченик бы́л еси́, во главу́ сокруша́емь, священноде́телю та́инств Бо́жиих, богоблаже́нне.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Чи́стая, из Тебе́ про́йде Па́стырь, И́же во Ада́мову ко́жу оде́явся, вои́стинну превозноси́мый во всего́ мя́, челове́ка, за благоутро́бие непости́жное, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Стоя́ния а́нгельскаго сподобля́емь, показа́лся еси́, Тимофе́е блаже́нне, небе́сных чино́в, научи́вся бо преесте́ственно, све́тлости си́х подража́л еси́, му́дре. С ни́миже воспева́еши, веселя́ся: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Си́лою оде́явся с небесе́, я́ко апо́стол, яви́лся еси́, богому́дре, наше́дшею страннообра́зно ученико́м Сло́ва и самови́дцем, о Тимофе́е! С ни́миже воспева́еши, ра́дуяся: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Ста́л еси́ жела́ния я́ве, всеблаже́нне, кра́йнейшаго, я́ко дости́гл до́брых, Тимофе́е богопропове́дниче, всегда́ осия́емь све́том Тро́ическим я́сно, и ны́не воспева́еши, веселя́ся: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Арха́нгельскими песносло́вии сла́вимый, Бога́тное Сло́во на́с ра́ди обнища́, Тя́ Ма́терь, добро́ту Иа́ковлю, Благослове́нная, избра́в. Те́мже, воспева́юще, пое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Рече́ние Дави́дово испо́лнися, я́ко бо мо́лния, вселе́нней яви́лся еси́, пропове́данием озаря́я концы́, всеприснопа́мятне блаже́нне Тимофе́е, те́м тя́, богоявле́нне, непреста́нно велича́ем.

Заре́ю светонача́льною, прему́дре, Богонача́льным Трисо́лнечным осия́нием насыща́яся и чи́сто наслажда́яся, пою́щия тя́, блаже́нне, спаса́й от мра́ка прегреше́ний, священнотаи́нниче всече́стне.

Ра́вна Тя́ Отцу́ и Ду́ху, Единоро́дне, пра́ве му́дрствующе, сла́вим, уче́ньми апо́столов Твои́х, Влады́ко, утвержда́еми, Па́вла, пропове́дника Твоего́ смотре́ния, и Тимофе́я богому́драго.

Богоро́дичен: О, стра́шнаго Твоего́ чудесе́! Ты́ бо, Де́во Богоро́дице, та́инство, пре́жде родо́в и пре́жде веко́в сокрове́нное в Бо́зе, вся́ созда́вшем, ро́ждши Бо́га Сло́ва несказа́нно, яви́ла еси́.

Свети́лен

Два́ свети́ла в ми́ре сия́ют светоно́сно, Тимофе́й же вели́кий во Христо́вых апо́столех и Анаста́сий му́ченик во единообра́зных, и́хже восхва́лим вку́пе.

Богоро́дичен: Вси́ ве́рнии, Тя́ Хода́таицу ко из Тебе́ ны́не Ро́ждшемуся предлага́ем, Пресвята́я, мы́ же лу́чшаго ра́ди сраспина́емся Сему́. Те́мже не преста́й о на́с моля́щи.