5 Июня 2019 СРЕДА Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Седмица 6-я по Пасхе Постный день. Глас 5-й

5 июня 2019  года память. Прп. Михаила исп., епископа Синадского (Фригийского) (821);Обре́тение мощей свт. Лео́нтия, епископа Ростовского (1164);Собор Ростово-Ярославских святых.

Прп. Евфроси́нии, игумении Полоцкой (1173)прп. Паи́сия Галичского, архимандрита (1460)прмч. Михаила Савваита черноризца (IX).

Обре́тение мощей мцц. Евдоки́и ШейковойДа́рии ТимагинойДа́рии Улыбиной и Марии Неизвестной(2001).

Уста­нов­лен 10 мар­та 1964 го­да по ини­ци­а­ти­ве ар­хи­епи­ско­па Яро­слав­ско­го и Ро­стов­ско­го Ни­ко­ди­ма (Ро­то­ва) ре­ше­ни­ем пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия I и Свя­щен­но­го Си­но­да Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви. Празд­но­ва­ние сов­па­да­ет с днем па­мя­ти свя­ти­те­ля Леон­тия, епи­ско­па Ро­стов­ско­го, апо­сто­ла Ро­сто­во-Суз­даль­ской зем­ли.

В ли­ке Ро­сто­во-Яро­слав­ских свя­тых празд­ну­ет­ся па­мять

 

Ав­ра­амий (в ми­ру Авер­кий) Ро­стов­ский, ар­хим., чу­до­тво­рец: †1073-1077; Окт. 29 || Ка­рел.
Ав­ра­амий Яро­слав­ский, Пре­об­ра­жен­ский, игу­мен: †по­сле 1219; С. 23
Ага­фан­гел (Пре­об­ра­жен­ский), Яро­слав­ский, митр., исп.: †1928; Окт. 3 || Но­во­муч.
Адри­ан По­ше­хон­ский, Яро­слав­ский, игу­мен, прмч.: †1550; Март 5; Н. 19
Адри­ан Уг­лич­ский, прп.: †по­сле 1504; Ав. 26 || Всех прп.
Ака­кий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Алек­сандр (в схи­ме Алек­сий) Нев­ский, вел. князь: †1263; Ав. 30; Н. 23 || Влад.; Ка­рел.; Новг.; Пе­терб.; Тул.
Алек­сандр Абис­сов, иерей, сщ­мч.: †1942; Ф. 8 || Но­во­муч.
Алек­сандр Ело­хов­ский, иерей, сщ­мч.: †1918; Ав. 21 || Но­во­муч.
Алек­сандр Пе­ре­я­с­лав­ский, еп.: †?; М. 14
Алек­сандр Пет­ро­пав­лов­ский, иерей, сщ­мч.: †1937; Н. 4 || Но­во­муч.
Алек­сандр Поз­де­ев­ский, иерей, сщ­мч.: †1940; Окт. 12 || Но­во­муч.
Алек­сандр Смир­нов, иерей, сщ­мч.: †1918 || Но­во­муч.
Алек­сандр Ук­су­сов, мч.: †1937; Н. 23 || Но­во­муч.
Алек­сий (За­двор­нов), иером., прмч.: †1937; Н. 9 || Но­во­муч. Бут.
Алек­сий Вве­ден­ский, диа­кон, сщ­мч.: †1937; Ав. 13 || Но­во­муч.
Алек­сий Ве­ли­ко­сель­ский, иерей, сщ­мч.: †1918; Ав. 17 || Но­во­муч.
Ана­ста­сия Ле­бе­де­ва, мц.: †по­сле 1937; Окт. 29 || Но­во­муч.
Ана­ста­сия Уг­лич­ская, игу­ме­ния, прмц.: †1609; Ап. 10
Ан­дрей Доб­ры­нин, прот., сщ­мч.: †1938; Ф. 8 || Но­во­муч.
Ан­дрей Смо­лен­ский, Пе­ре­я­с­лав­ский, князь: †по­сле 1390; Окт. 27 || Смо­лен.
Ан­дрей Уг­лич­ский, князь: †1494; Н. 6
Ан­д­ро­ник (Ни­коль­ский), Перм­ский, ар­хи­еп., сщ­мч.: †1918; Июнь 7 || Но­во­муч.; Пе­терб.
Ан­на (Бла­го­ве­щен­ская), ино­ки­ня, прмц.: †1937; Ф. 26 || Но­во­муч.
Ан­на Шаш­ки­на, мц.: †1939; Ап. 28 || Но­во­муч.
Ан­то­ний Оп­тин­ский, схи­и­гу­мен: †1865; Ав. 7 || Оп­тин.
Ан­то­ний Ро­стов­ский, еп.: †1336; Ил. 28
Ан­то­нин Уг­лич­ский, По­кров­ский, игу­мен, прмч.: †1609; М. 24
Ар­се­ний (Ма­це­е­вич), Ро­стов­ский, митр., сщ­мч.: †1772; Ф. 28 || Эст.
Ар­се­ний Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Афа­на­сий Вы­соц­кий, Сер­пу­хов­ской, Млад­ший, игу­мен, уче­ник прп. Афа­на­сия Стар­ше­го: †1395; С. 12 || Моск.; Ра­до­неж.
Афа­на­сий Ро­стов­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый: †XVII
Афа­на­сий (Са­ха­ров), Ков­ров­ский, еп., исп.: †1962; М. 2 (те­зо­име­нит­ство); Окт. 15 || Но­во­муч.
Афа­на­сий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Бо­го­леп Уг­лич­ский, иером.: †XVI; Ав. 22
Бо­рис (в кре­ще­нии Ро­ман) стра­сто­тер­пец, князь: †1015; М. 2; Ил. 24 || Ряз.; Тул.
Бо­рис За­ва­рин, мч.: †1938; Ян. 25 || Но­во­муч.
Вар­ла­ам Улей­мин­ский, Уг­лич­ский, прп.: †по­сле 1460
Вар­со­но­фий Уг­лич­ский, иером., прмч.: †1609; М. 24
Ва­си­лий Аме­ниц­кий, прот., сщ­мч.: †1938; Ав. 7 || Но­во­муч.
Ва­си­лий (Ва­силь­ко) Кон­стан­ти­но­вич Ро­стов­ский, князь, мч.: †1238; Март 4 || Влад.; Твер.
Ва­си­лий Все­во­ло­до­вич Яро­слав­ский, князь: †1249; Июнь 8; Ил. 3
Ва­си­лий Кры­лов, иерей, сщ­мч.: †1938; Н. 6 || Но­во­муч.
Ва­си­лий Ман­га­зей­ский, мч.: †1600; Март 23; М. 10 || Си­бир.
Ва­си­лий (Пре­об­ра­жен­ский), еп. Ки­не­шем­ский, исп.: †1945; Ил. 31; Окт. 5 (обр́ете­ние мо­щей) || Иван.; Костр.; Но­во­муч.
Ва­си­лий Пре­об­ра­жен­ский, иерей, сщ­мч.: †1940; Июнь 1 || Но­во­муч.
Ва­си­лий Яро­слав­ский, князь: †1344; Ил. 13
Вас­си­ан I (Ры­ло) Ро­стов­ский, ар­хи­еп.: †1481; Март 23 || Ра­до­неж.
Вас­си­ан II Ро­стов­ский, ар­хи­еп.: †1516; Ян. 25
Вас­си­ан Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Вас­си­ан Уг­лич­ский, прмч. (дру­гой): †1609; М. 24
Вас­си­ан Уг­лич­ский, Ря­бов­ский, прп., чу­до­тво­рец: †1509; Ф. 12; М. 21; Июнь 11
Ве­ни­а­мин (Вос­кре­сен­ский), еп. Ро­ма­нов­ский, сщ­мч.: †1930; С. 22 || Но­во­муч.
Вла­ди­мир Ви­но­гра­дов, иерей, сщ­мч.: †1919; Д. 9 || Но­во­муч.
Вла­ди­мир Вят­ский, иерей, сщ­мч.: †1939; С. 26 || Но­во­муч.
Вя­че­слав За­кед­ский, иерей, сщ­мч.: †1918; Ав. 10 || Но­во­муч.
Ге­ла­сий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Ген­на­дий Здо­ров­цев, иерей, сщ­мч.: †1918; Июнь 22 || Но­во­муч.
Ген­на­дий Ко­стром­ской, Лю­би­мо­град­ский, прп.: †1565; Ян. 23; Ав. 19 || Бе­ло­рус.; Костр.
Ген­на­дий (Ле­тюк), иером., прмч.: †1941; Д. 5 || Но­во­муч.
Ге­ор­гий Се­дов, исп.: †1960; Д. 3 || Но­во­муч.
Ге­ра­сим Бол­дин­ский, прп.: †1554; М. 1; Ил. 7 (обр́ете­ние мо­щей) || Смо­лен.
Ге­ра­сим Уг­лич­ский, ар­хим., прмч.: †1609; М. 24
Гер­ман Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Ге­рон­тий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Глеб Апух­тин, иерей, сщ­мч.: †1937; С. 10 || Но­во­муч.
Глеб Ро­стов­ский, Бе­ло­зер­ский, князь: †1280; Ил. 24
Гри­го­рий (Во­ро­бьев), иером., прмч.: †1937; Окт. 22 || Но­во­муч.
Гри­го­рий Пре­муд­рый, Ро­стов­ский, ар­хи­еп.: †1416; М. 3
Гри­го­рий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Гу­рий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Да­вид Яро­слав­ский, князь, сын св. Фе­о­до­ра Смо­лен­ско­го, чу­до­тво­рец: †1321; Март 5; Июнь 22; С. 19 || Смо­лен.
Да­ни­ил Гре­хо­за­руц­кий (Уг­лич­ский), игу­мен, прмч.: †1608; Окт. 1
Да­ни­ил Пе­ре­я­с­лав­ский, ар­хим.: †1540; Ап. 7; Ил. 28; Д. 30
Ди­мит­рий Воз­не­сен­ский, иерей, сщ­мч.: †1918; Окт. 4 || Но­во­муч.
Ди­мит­рий Ка­зан­ский, иерей, сщ­мч.: †по­сле 1937; Ил. 4 || Но­во­муч.
Ди­мит­рий При­луц­кий, Во­ло­год­ский, игу­мен, прп.: †1392; Ф. 11; Июнь 3 || Во­лог.; Ра­до­неж.
Ди­мит­рий Ро­стов­ский (в ми­ру Да­ни­ил Сав­вич Туп­та­ло), митр.: †1709; С. 21; Окт. 28 || Си­бир.
Ди­мит­рий Смир­нов, прот., сщ­мч.: †1940; Июнь 13 || Но­во­муч.
Ди­мит­рий Уг­лич­ский, ца­ре­вич: †1591; М. 15; Июнь 3; Окт. 19 || Моск.
Ди­мит­рий Уг­лич­ский, При­луц­кий, князь: †по­сле 1540; М. 19 || Во­лог.
Ди­о­ни­сий Грек, Ро­стов­ский, ар­хи­еп.: †1425; Окт. 18
Ди­о­ни­сий Пе­ре­я­с­лав­ский, прп.: †1645; Ап. 15 || Влад.
До­ро­фей Юг­ский, Яро­слав­ский, прп.: †1622; Июнь 5 || Пско­во-Печ.
Ев­ге­ний Ел­хов­ский, иерей, сщ­мч.: †1937; Окт. 16 || Но­во­муч.
Ев­ге­ний По­пов, иерей, сщ­мч.: †1937; С. 10 || Но­во­муч.
Ев­фи­мий Уг­лич­ский, иером., прмч.: †1609; М. 24
Ели­сей Ра­до­неж­ский, иеро­ди­а­кон, уче­ник прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †XIV; Июнь 14 || Ра­до­неж.
Епи­фа­ний Пре­муд­рый, Ра­до­неж­ский, прп., уче­ник прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †1418-1422; М. 12 || Ра­до­неж.
Еф­рем Ро­стов­ский, ар­хи­еп.: †1454; Март 27
Иа­ков Ар­хи­пов, иерей, сщ­мч.: †1937; Ав. 13 || Но­во­муч.
Иа­ков Ро­стов­ский, еп.: †1391; Н. 27
Иг­на­тий Кав­каз­ский (в ми­ру Дмит­рий Алек­сан­дро­вич Брян­ча­ни­нов), еп.: †1867; Ап. 30 || Костр.; Пе­терб.
Иг­на­тий Лом­ский, Яро­слав­ский, прп.: †1591; Д. 28
Иг­на­тий Ро­стов­ский, еп.: †1288; М. 28
Иеро­фей (Глаз­ков), иером., прмч.: †1937; Ав. 22 || Но­во­муч.
Ила­ри­он Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Ила­ри­он Уг­лич­ский, прмч. (дру­гой): †1609; М. 24
Ила­ри­он Юг­ский, прп.: †XVIII; Июнь 5
Илия Да­ни­лов­ский, Яро­слав­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый: †1-я пол. XVII
Иоаким Шар­том­ский, прп.: †сер. XVII
Иоанн Ви­лен­ский, иерей, сщ­мч.: †1918; Окт. 28 || Но­во­муч.
Иоанн Вла­са­тый, Ми­ло­сти­вый, Ро­стов­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый, чу­до­тво­рец: †1580; С. 3; Н. 12
Иоанн Ду­на­ев, иерей, сщ­мч.: †1938; Ф. 26 || Но­во­муч.
Иоанн Ко­рот­ков, мч.: †1941; С. 17 || Но­во­муч.
Иоанн Ми­ро­твор­цев, иерей, сщ­мч.: †1938; Март 5 || Но­во­муч.
Иоанн Мос­ков­ский, Боль­шой кол­пак, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый: †1589; Июнь 12; Ил. 3 || Во­лог.; Моск.
Иоанн Пле­ха­нов, иерей, сщ­мч.: †1938; Март 12 || Но­во­муч. Бут.
Иоанн Ру­дин­ский, иерей, сщ­мч.: †1930; Окт. 29 || Но­во­муч.
Иоанн Смир­нов, иерей, сщ­мч.: †1937; Окт. 24 || Но­во­муч.
Иоанн Та­лы­зин, иерей, сщ­мч.: †1937; Окт. 20 || Но­во­муч.
Иоанн (в ино­че­стве Иг­на­тий) Уг­лич­ский, Во­ло­год­ский, При­луц­кий, князь, схим.: †1523; М. 19; Д. 28 || Во­лог.
Иоанн Уг­лич­ский, мла­де­нец, мч.: †1663; Июнь 25
Иоанн Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Иов Мос­ков­ский и всея Ру­си, пат­ри­арх: †1607; Ап. 5; Июнь 19 || Моск. Свт.; Твер.
Иов Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Иов Уг­лич­ский, прмч. (дру­гой): †1609; М. 24
Иона Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Иосиф (Ба­ра­нов), иером., прмч.: †1918; Ав. 8 || Но­во­муч.
Иосиф Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Иосиф Уг­лич­ский, прмч. (дру­гой): †1609; М. 24
Ира­и­да Ти­хо­ва, исп.: †1967; Ил. 25 || Но­во­муч.
Ири­нарх (в ми­ру Илия) Ро­стов­ский, за­твор­ник: †1616; Ян. 13
Иса­а­кий Лом­ский, прп.: †кон. XVI – нач. XVII; Д. 28
Ис­а­ия Ро­стов­ский, еп., чу­до­тво­рец: †1090; М. 15
Ис­и­дор Твер­ди­слов, Ро­стов­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый, чу­до­тво­рец: †1474; М. 14
Иуда Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Кас­си­ан Грек, Уг­лич­ский, прп., чу­до­тво­рец: †1504; М. 21; Окт. 2
Ки­при­ан Тро­п­ский, Яро­слав­ский, прп.: †до сер. XVI
Ки­рилл Бо­ри­со­глеб­ский, схим.: †?
Ки­рилл Ра­до­неж­ский, схим., отец прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †до 1337; Ян. 18; С. 28 || Ра­до­неж.
Ки­рилл Ро­стов­ский, еп.: †1262
Ки­рилл Ро­стов­ский, еп.: †1384
Кон­стан­тин Все­во­ло­до­вич Яро­слав­ский, князь: †1257; Июнь 8; Ил. 3
Кон­стан­тин Сня­ти­нов­ский, иерей, сщ­мч.: †1918 || Но­во­муч.
Кон­стан­тин Яро­слав­ский, князь, сын св. Фе­о­до­ра Смо­лен­ско­го, чу­до­тво­рец: †до 1321; Март 5; Июнь 22; С. 19 || Смо­лен.
Кор­ни­лий Пе­ре­я­с­лав­ский, прп.: †1693; Ил. 22
Кос­ма Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Лео­нид По­ше­хон­ский, прп., уче­ник и спо­движ­ник прп. Адри­а­на: †1549; Март 5
Леон­тий Ро­стов­ский, еп., сщ­мч.: †1073; М. 23
Леон­тий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Лу­ка (Вой­но-Ясе­нец­кий), Сим­фе­ро­поль­ский, ар­хи­еп., исп.: †1961; М. 29 || Курск.; Но­во­муч.
Лу­ка Ро­стов­ский, еп.: †1189; Н. 10
Ма­ка­рий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Ма­ка­рий Уг­лич­ский, прмч. (дру­гой): †1609; М. 24
Ма­мант Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Мар­да­рий (Ис­а­ев), иером., прмч.: †1938; Март 5 || Но­во­муч.
Ма­рия Да­ни­ло­ва, мц.: †1946; Д. 30 || Но­во­муч.
Ма­рия (Ко­ре­по­ва), ино­ки­ня, исп.: †по­сле 1942 || Но­во­муч.
Ма­рия Ра­до­неж­ская, схи­мо­на­хи­ня, мать прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †до 1337; Ян. 18; С. 28 || Ра­до­неж.
Мар­келл Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Мат­фий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Ми­ха­ил Бе­ло­рос­сов, прот., сщ­мч.: †1920; М. 11 || Но­во­муч.
Ми­ха­ил Бо­ри­сов, прот., сщ­мч.: †1942; М. 22 || Но­во­муч.
Ми­ха­ил Гор­бу­нов, иерей, сщ­мч.: †1938; Ф. 22 || Но­во­муч.
Ми­ха­ил Зе­лен­цов­ский, иерей, сщ­мч.: †1937; Н. 26 || Но­во­муч.
Ми­ха­ил Ро­зов, иерей, исп.: †1941; Ян. 8 || Но­во­муч.
Ми­ха­ил Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Мо­и­сей Оп­тин­ский, схи­ар­хим.: †1862; Июнь 16 || Оп­тин.
Ни­ки­та Столп­ник, Пе­ре­я­с­лав­ский, прп., чу­до­тво­рец: †1186; М. 24 || Влад.
Ни­кандр (Пру­сак), иером., прмч.: †1918; Июнь 17 || Но­во­муч.
Ни­ки­та Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Ни­ки­фор Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Ни­ко­дим (в ми­ру Ни­ки­та) Ко­же­е­зер­ский, Хо­зьюг­ский, прп.: †1640; Ил. 3; Окт. 31 || Новг.
Ни­ко­дим (Крот­ков), Ко­стром­ской, ар­хи­еп., сщ­мч.: †1938; Ав. 8 || Костр.; Но­во­муч.
Ни­ко­лай Брян­цев, иерей, сщ­мч.: †1919; Июнь 25 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ви­но­гра­дов, прот., исп.: †1948; Н. 18 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ду­на­ев, иерей, сщ­мч.: †1937; Н. 14 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ер­шов, иерей, сщ­мч.: †1937; Д. 3 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Лю­бо­муд­ров, иерей, сщ­мч.: †1918; Окт. 20 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ни­коль­ский, иерей, сщ­мч.: †1937; Окт. 24 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ор­лов, иерей, сщ­мч.: †1937; Ав. 13 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Пи­са­рев­ский, иерей, исп.: †1933; Ап. 21 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Пон­гель­ский, иерей, сщ­мч.: †1942; Ил. 24 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ро­зин, иерей, сщ­мч.: †1930 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ро­зов, иерей, сщ­мч.: †1930; Март 7 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ро­зов, прот., исп.: †1941; С. 25 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Ро­зов, прот., сщ­мч.: †1938; Д. 10 || Но­во­муч.
Ни­ко­лай Уша­ков, иерей, сщ­мч.: †1937; Окт. 22 || Но­во­муч.
Они­сим Ра­до­неж­ский, прп., вра­тарь, уче­ник прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †XIV; Ф. 15 || Ра­до­неж.
Онуф­рий Ро­ма­нов­ский, Яро­слав­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый: †?; Июнь 12
Онуф­рий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Па­вел Ро­стов­ский, Бо­ри­со­глеб­ский, игу­мен: †по­сле 1409; Окт. 22 || Ра­до­неж.
Па­вел Успен­ский, иерей, сщ­мч.: †1938; Ян. 17 || Но­во­муч.
Па­и­сий Уг­лич­ский, игу­мен: †1504; Ян. 8; Июнь 6 || Твер.
Петр Бо­го­род­ский, иерей, сщ­мч.: †1938; Окт. 24 || Но­во­муч.
Петр Гри­горь­ев, иерей, сщ­мч.: †1937; С. 10 || Но­во­муч.
Петр Зе­фи­ров, иерей, сщ­мч.: †1918; Ил. 10 || Но­во­муч.
Петр Ор­дын­ский, Ро­стов­ский, ца­ре­вич, прп.: †1290; Июнь 30
Петр По­пов, иерей, сщ­мч.: †1937; М. 12 || Но­во­муч.
Петр То­ка­рев, иерей, сщ­мч.: †1937; Ав. 7 || Но­во­муч.
Петр Фа­во­ри­тов, диа­кон, сщ­мч.: †1931 || Но­во­муч.
Пи­мен Ро­стов­ский, за­твор­ник и ве­риж­ник: †XVII; Ав. 26
По­ли­евкт Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Про­хор (в схи­ме Три­фон) Ро­стов­ский, еп.: †1328; С. 7
Ро­ман Уг­лич­ский, князь: †1285; Ф. 3
Се­ва­сти­ан Со­хот­ский, По­ше­хон­ский, прп.: †ок. 1500; Ф. 26; Д. 18
Се­ра­пи­он Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Се­ра­фим Вы­риц­кий, прп.: †1949; Март 21 || Пе­терб.
Се­ра­фим (Са­мой­ло­вич), Уг­лич­ский, ар­хи­еп., сщ­мч.: †1937; Окт. 22 || Но­во­муч.
Сер­гий За­ва­рин, иерей, сщ­мч.: †1938; Ап. 1 || Но­во­муч.
Сер­гий Ме­чев, прот., сщ­мч.: †1942; Д. 24 || Моск.; Но­во­муч.
Сер­гий Пе­ре­я­с­лав­ский, схим., Хри­ста ра­ди юро­ди­вый: †1-я пол. XVII
Сер­гий Ра­до­неж­ский, игу­мен, всея Рос­сии чу­до­тво­рец: †1392; Ил. 5; Ав. 24; С. 25 || Влад.; Моск.; Ра­до­неж.
Силь­вестр Об­нор­ский, По­ше­хон­ский, прп., чу­до­тво­рец, уче­ник прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †1379; Ап. 25 || Ра­до­неж.
Си­ме­он Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Си­мон Ро­стов­ский, еп.: †1-я пол. XII
Сте­фан Мос­ков­ский, прп., брат прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †XIV-XV; Ил. 14 || Моск.; Ра­до­неж.
Сте­фан Перм­ский (Ве­ли­ко­перм­ский), еп.: †1396; Ап. 26 || Во­лог.; Моск.; Ра­до­неж.
Сте­фан Ро­стов­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый: †ок. 1592
Ти­хон, пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си, исп.: †1925; Март 25; С. 26 || Моск. Свт.; Но­во­муч.; Пе­терб.
Ти­хон Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Три­фон Ро­стов­ский, еп.: †1468; Ф. 1
Фек­ла (в ми­ру Фе­о­до­сия) Пе­ре­я­с­лав­ская, прп., мать Да­ни­и­ла Пе­ре­я­с­лав­ско­го: †XV-XVI; Ап. 7
Фе­о­дор Бо­го­яв­лен­ский, иерей, исп.: †1933; Ян. 28 || Но­во­муч.
Фе­о­дор По­рой­ков, прот., сщ­мч.: †1938; Д. 22 || Но­во­муч.
Фе­о­дор Ро­сти­сла­вич Чер­ный, Смо­лен­ский, Яро­слав­ский, князь, чу­до­тво­рец: †1299; Март 5; Июнь 22; С. 19 || Смо­лен.
Фе­о­дор Ро­стов­ский, ар­хи­еп., пле­мян­ник прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го: †1394; Н. 28 || Ра­до­неж.
Фе­о­дор Ро­стов­ский, Бо­ри­со­глеб­ский, игу­мен: †1409; Окт. 22 || Ра­до­неж.
Фе­о­дор Са­нак­сар­ский, иером.: †1791; Ф. 19; Ап. 21 (обр́ете­ние мо­щей)
Фе­о­дор Уша­ков, Са­нак­сар­ский, адми­рал, пле­мян­ник прп. Фе­о­до­ра Са­нак­сар­ско­го, прав.: †1817; Ил. 23 (про­слав­ле­ние); Окт. 2
Фе­о­дор Суз­даль­ский, еп., чу­до­тво­рец: †1023; Июнь 8; Ав. 20 || Влад.
Фе­о­до­сий Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Фила­рет (в схи­ме Фе­о­до­сий, Ам­фи­те­ат­ров) Ки­ев­ский, митр.: †1857; Д. 21 || Брянск.; Пе­чер., дальн.; Ряз.; Си­бир.
Фила­рет Мос­ков­ский (в ми­ру Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич Дроз­дов), митр.: †1867; Н. 19 || Моск. Свт.; Пе­терб.
Фила­рет Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
Фле­гонт Пон­гиль­ский, прот., сщ­мч.: †1938; Ап. 10 || Но­во­муч.
Хри­сто­фор Уг­лич­ский, прмч.: †1609; М. 24
1000 му­че­ни­ков Уг­лич­ских: †1609; М. 24
200 му­че­ни­ков Гре­хо­за­руц­ких (Уг­лич­ских), с прмч. Да­ни­и­лом Гре­хо­за­руц­ким: †1608; Окт. 1
30 пре­по­доб­но­му­че­ни­ков Гре­хо­за­руц­ких (Уг­лич­ских): †1608; Окт. 1
35 пре­по­доб­но­му­че­ниц Уг­лич­ских, с прмц. Ана­ста­си­ей Уг­лич­ской: †1609; Ап. 10

Тропарь Собору Ростово-Ярославских святых

 

О, благоче́стный собо́ре,/ о лю́дие избра́ннии,/ святи́телие преподо́бнии и пра́веднии,/ и благове́рнии гра́ждане росси́йстии,/ я́ко зве́зды, на тве́рди церко́вней/ страны́ Росто́вския и Яросла́вския к Бо́гу предста́телие,/ велича́ем с любо́вию вас, по пло́ти на́ших сро́дников./ вы же моли́теся дарова́ти мир стране́ и Це́ркви на́шей,/ благослове́ние и ми́лость Бо́жию всем лю́дем,/ всепроще́ние и спасе́ние,// хода́таи бо есте́ при́снии о нас ко Святе́й Тро́ице.

Перевод: О благочестивое собрание, о избранные люди, святители преподобные и праведные, и благоверные граждане Российские, как звезды, на небосклоне церковном, земли Ростовской и Ярославской заступники перед Богом, прославляем с любовью вас, наших родственников по плоти, вы же молитесь даровать мир стране и Церкви нашей, благословение и милость Божию всем людям, полное прощение и спасение, ибо вы ходатаи постоянные о нас ко Святой Троице.

Тропарь святителям Ростовским

глас 4

 

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней// и о всей Христо́вей Це́ркви.

Перевод: Святители премудрые, паствы вашей просвещенные Богом учителя, преумножившие в людях Евангельскую веру, достойные подражания примеры Небесной любви на земле, приобщавшие людей Ростовской и Ярославской земли ко спасению, истинные служители Божии и верные последователи апостолов, священномученик Леонтий, Исаия, Игнатий, Иаков, Феодор и златоуст российский Димитрий, Христа Бога молите об архиереях, преемниках ваших на престоле, о людях, благочестиво вас почитающих, о стране нашей Православной и о всей Церкви Христовой.

Кондак святителям Ростовским

глас 4

 

Но́ваго Заве́та Бо́га с челове́ки храни́телие,/ ева́нгельских за́поведей исполни́телие,/ в до́брых де́лех соверше́ннии,/ святи́телие му́дрии, преподо́бнии и пра́веднии Богоно́снии,/ зе́млю Росто́вскую и Яросла́вскую/ облагоуха́вшии моли́твами,/ имену́емии вси и неимену́емии,/ явле́ннии и сокрове́ннии,/ предстоя́ще Живонача́льней Тро́ице,/ не отступа́йте от нас ду́хом/ и Боже́ственное милосе́рдие преклони́те к нам,/ да с дерзнове́нием сла́ву Вы́шних Бо́гу вси прино́сим,/ да пребу́дет на земли́ мир неруши́мый,/ любо́вь же и благоволе́ние// посреде́ всех челове́к.

Перевод: Хранители Нового Завета людей с Богом, исполнители Евангельских заповедей, совершенные в добрых делах, святители мудрые, преподобные и праведные Богоносные, землю Ростовскую и Ярославскую облагоухавшие молитвами, названные все и неназванные, явленные и сокрытые, предстоящие Живоначальной Троице, не отступайте духовно от нас и расположите к нам Божественное милосердие, чтобы мы все с дерзновением славили в Вышних Бога, да пребудет на земле нерушимый мир, любовь и доброжелательство среди всех людей.

Молитва святым земли Ростовския и Ярославския

 

О, святи́и уго́дницы Бо́жии, Бо́жии дру́зи, челове́цы Христо́вы, святи́телие и преподо́бнии и вси́, в Це́ркви прославле́нии! Ева́нгелие пропове́давшие сло́вом и жи́знию, по́двигом до́брым подвиза́стеся в земли́ Росто́встей и Яросла́встей, восприя́ли есте́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал е́сть Госпо́дь все́м лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й ва́ш о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́те моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и по́мощи на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще еди́наго во святы́х свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.