30 Октября 2018 ВТОРНИК Седмица 23-я по Пятидесятнице Поста нет. Глас 5-й

30 Октября 2018 года в Богородице-Рождественском храме района Аблакетка состоялось Утреннее    Богослужение посвященное в честь и  память

Прор. Оси́и (VIII в. до Р. Х.)прмч. Андре́я Критского (767).

Прп. Анто́ния Леохновского, Новгородского, игумена (1611)мчч. бессребреников Космы́ и Дамиа́на Аравийских и братий их Лео́нтия, Анфи́ма и Евтро́пия (287 или 303)Перенесение мощей прав. Ла́заря, епископа Китийского (898).

Сщмчч. Неофи́та Любимова и Анато́лия Ивановского, пресвитеров, прмчч. Иаки́нфа (Питателева) и Ка́ллиста (Опарина), монахов (1918)сщмч. Алекса́ндра (Щукина), архиепископа Семипалатинского (1937).

Икон Божией Матери: «Избавительница»«Прежде Рождества и по Рождестве Дева» (1827).

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца» до 20 июля 1889 го­да, ко­гда она бы­ла при­не­се­на в Но­во-Афон­ский Си­мо­но-Ка­на­нит­ский мо­на­стырь на Кав­ка­зе, на­хо­ди­лась на Свя­той Го­ре Афон у на­сель­ни­ка Рус­ско­го Пан­те­ле­и­мо­но­ва мо­на­сты­ря схи­мо­на­ха Мар­ти­ни­а­на († 1884). Бла­го­че­сти­вый схим­ник по­лу­чил эту ико­ну от ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка, иеро­мо­на­ха Фе­о­ду­ла.

 

Свя­тая ико­на про­сла­ви­лась чу­до­тво­ре­ни­я­ми с дав­них вре­мен. По мо­лит­ве пе­ред этой ико­ной в 1841 го­ду жи­те­ли Спар­ты (в Гре­ции) из­ба­ви­лись от са­ран­чи.

Из Пан­те­ле­и­мо­но­вой оби­те­ли, по за­ве­ща­нию схи­ар­хи­манд­ри­та Ма­ка­рия, эта ико­на бы­ла пе­ре­да­на Но­во-Афон­ской оби­те­ли. Ко­гда в Си­мо­но-Ка­на­нит­ской оби­те­ли впер­вые бы­ло со­вер­ше­но празд­но­ва­ние в честь этой ико­ны, бу­ря вы­бро­си­ла на бе­рег у мо­на­сты­ря бо­лее тон­ны ры­бы.

Празд­но­ва­ние иконе «Из­ба­ви­тель­ни­ца» бы­ло уста­нов­ле­но 17 ок­тяб­ря в бла­го­дар­ное вос­по­ми­на­ние чу­дес­но­го спа­се­ния им­пе­ра­то­ра Алек­сандра III со всей се­мьей во вре­мя же­лез­но­до­рож­но­го кру­ше­ния под стан­ци­ей Бор­ки Кур­ско-Харь­ков­ско-Азов­ской до­ро­ги. Ме­нее чем за ме­сяц до это­го про­ис­ше­ствия, 24 сен­тяб­ря 1888 го­да, все се­мей­ство го­су­да­ря им­пе­ра­то­ра по­се­ти­ло Но­во-Афон­скую оби­тель, где Алек­сандр III лич­но за­ло­жил со­бор во имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка и це­ли­те­ля Пан­те­ле­и­мо­на. В этом со­бо­ре вплоть до ра­зо­ре­ния мо­на­сты­ря в 1924 го­ду пре­бы­ва­ла чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Из­ба­ви­тель­ни­ца».

На иконе Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца изо­бра­же­на дер­жа­щей на пра­вой ру­ке Бо­гом­ла­ден­ца, бла­го­слов­ля­ю­ще­го дес­ни­цей.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»

глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Твой, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в нощи́ скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и нам, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бед,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,// спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая звезда просиял Божественными чудесами святой образ Твой, Избавительница, лучами благодати и милосердия Твоего озарив находящихся во тьме скорбей. Потому подай и нам, Всеблагая Дева, избавление от бед, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»

глас 4

Избавле́ние Принося́щая всем,/ от се́рдца Тебе́ призыва́ющим,/ принеси́ избавле́ние ско́рое/ и нам, в лю́тых беда́х погиба́ющим// и в Тебе́ Едино́й избавле́ние на́ше на Бо́зе полага́ющим.

Перевод: Приносящая избавление всем, от сердца Тебя призывающим, принеси быстрое избавление и нам, погибающим от тяжелых бед и возлагающим избавление наше на Бога и Тебя, Единственную.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»

глас 8

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́,/ бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше,/ заступле́нием Твои́м изба́вишася от злых,/ но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га,/ и нас свободи́ от лю́тых обстоя́ний,/ вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

Перевод: К иконе Твоей, Пресвятая Госпожа, нуждающиеся с верою обратившись, защитой Твоей избавились от бедствий, но как Матерь Христа Бога и нас освободи от жестоких бедствий, временных и вечных, да взываем к Тебе: «Радуйся, Избавительница наша от всех бед».

 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»

О, Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, егда́ попро́сим, бу́ди изба́вительнице на́ша, на Тя бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ши ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши, успоко́й и обра́дуй нас, лю́бящих твоего́ Безнача́льного Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ИКОНОЙ «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА»

Конда́к 1.

Возбрани́ враго́м на́шим озлобля́ти на́с и от Го́спода на́шего отлучи́ти коне́чне и научи́ на́с пе́ти Тебе́, Богоро́дице, ве́село:

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

И́кос 1.

А́нгелов мно́жество по Твоему́, Ма́ти на́ша, повеле́нию ополча́ются на избавле́ние на́ше гро́зно, Ты́ же приими́ моли́тву сию́:

Ра́дуйся, А́нгелов на спасе́ние на́ше посыла́ющая; ра́дуйся, Цари́це го́рних чино́в, небе́сную и́х по́мощь на́м да́рующая.

Ра́дуйся, А́нгелом храни́ти на́с повелева́ющая; ра́дуйся, во́инством А́нгельским враго́в на́ших поража́ющая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 2.

Ви́дят бе́дствующии толи́кую и мно́гую по́мощь Твою́ серде́чно Тя́ призыва́ющим и наставля́ются те́м пе́ти Сы́ну Твоему́ непреста́нно: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́ют мно́зи, я́ко ми́рови дарова́ Тя́ Сы́н Тво́й Изба́вительницу бе́дствующим, те́мже пое́м Ти́ си́це:

Ра́дуйся, бе́дствующих Ма́ти; ра́дуйся, стра́ждущих утеше́ние.

Ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние; ра́дуйся, ненаде́жных наде́ждо.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго дарова́ся Ти́ на по́мощь и спасе́ние ми́ру и на́с, в беда́х погиба́ющих. И кто́ же Тобо́ю не изба́влен бы́сть, и кто́ же не пое́т Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи непостижи́мую любо́вь к ро́ду челове́чу, ка́я воздыха́ния не прия́ла еси́, ки́я сле́зы не оте́рла еси́, и кого́ не прину́дила еси́ призыва́ти Тя́, вопию́ще:

Ра́дуйся, бе́дствующих ско́рое услы́шание; ра́дуйся, печа́льных и ско́рбных утеше́ние.

Ра́дуйся, погиба́ющих бы́строе спасе́ние: ра́дуйся, плене́нных свобожде́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 4.

Бу́ря несча́стий налете́ на ны́, спаси́ у́бо на́с погиба́ющих, Изба́вительнице на́ша, бу́рю поги́бельную на земли́ укроти́вшая и прие́млющая на́шу пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаша челове́честии ро́ди всю́ Твою́ к христиа́ном ди́вную любо́вь и Твое́ мо́щное избавле́ние от вся́ких находя́щих на ни́х лю́тых, научи́шася пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, челове́ческаго ро́да от бе́д избавле́ние; ра́дуйся, бу́рь жите́йских прекраще́ние.

Ра́дуйся, уны́ния прогони́тельнице; ра́дуйся, ра́дости по ско́рби на́м пода́тельнице.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 5.

Боготе́чней звезде́ подо́бящася, мра́к и темноту́ в гре́шных сердца́х разгоня́еши, да во све́те Твоея́ любве́ у́зрят Го́спода и воспою́т Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́деша лю́дие росси́йстии Твое́ неча́янное от многоразли́чных бе́д избавле́ние, ра́достно пою́т Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, в беда́х на́ша помо́щнице; ра́дуйся, скорбе́й на́ших отъя́тие.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших отгна́ние; ра́дуйся, в ско́рбех на́ших утеше́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 6.

Пропове́дуют по́мощь и любо́вь Твою́, Ма́ти, исцеле́ннии, уте́шеннии, обра́дованнии и спасе́ннии Тобо́ю от бе́д и пою́т Твоему́ высокодержа́вному Сы́ну: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ на́м Све́т спасе́ния во мгле́ поги́бели, окружи́вшей на́с, и наста́ви пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, мглу́ грехо́в разгоня́ющая; ра́дуйся, тьму́ грехо́вную потребля́ющая.

Ра́дуйся, мра́к души́ моея́ просвеща́ющая; ра́дуйся, све́том ра́дости ду́ши ободря́ющая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 7.

Хотя́щим на́м коне́чному отча́янию преда́тися, отвсю́ду беда́м належа́щим, помы́слихом же о Тебе́, Изба́вительнице, и ободри́хомся, и уте́шихомся, пою́ще Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую и нежда́нную показа́ на́м ми́лость Свою́, под держа́вную руку́ Твою́ на́с восприя́вши, и отвсю́ду вопие́м Ти́, Богоро́дице:

Ра́дуйся, Цари́це держа́вная: ра́дуйся, и на́с под Твою́ держа́ву восприя́вшая.

Ра́дуйся, защи́ту Твою́ на́м дарова́вшая; ра́дуйся, враго́в на́ших порази́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до: на поги́бель обрече́нных и в ну́ждах томя́щихся безчи́сленных, внеза́пу спасе́ние и избавле́ние получа́ют от Тебе́, Вселю́бящей, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вси́ су́щии во мра́це скорбе́й, вси́ обурева́емии несча́стий бу́рею, прииди́те к до́брому приста́нищу и на́шему поможе́нию, покро́ву Де́вы Изба́вительницы, вопию́ще Е́й:

Ра́дуйся, ра́достей исто́чниче; ра́дуйся, печа́лей прогна́ние.

Ра́дуйся, бе́д избавле́ние; ра́дуйся, вся́ческаго поко́я пода́тельнице.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 9.

Все́ существо́ челове́ческое хва́лит Тя́, вси́ воспева́ют Тя́, многоразли́чное избавле́ние несу́щую, вме́сто печа́лей ра́дость подаю́щую пою́щым Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многоу́мнии обезу́меша, ви́дяще Твое́ ско́рое и чуде́сное от бе́д стра́ждущих избавле́ние, и умолко́ша, на́м пою́щим Ти́:

Ра́дуйся, чудесы́ ми́р удиви́вшая; ра́дуйся, чудесы́ на́с укрепи́вшая.

Ра́дуйся, безбо́жие чудеса́ми истреби́вшая; ра́дуйся, враго́в си́лою Бо́жиею посрами́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ вся́ку ду́шу челове́чу, все́ю любо́вию пече́шися о не́й, до́ндеже научи́ши ю́ пе́ти Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стено́ю ми́р христиа́нский храня́щей и вся́ку ду́шу от враго́в огражда́ющей яви́ся ико́на Твоя́, Изба́вительнице, в ми́ре правосла́внем и чудесы́ просла́вися, Тебе́ лю́дем Бо́жиим воспева́ющим:

Ра́дуйся, наста́внице на́ша, святу́ю го́ру Афо́нскую в жре́бий Себе́ избра́вшая; ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша, Твои́м благослове́нием Но́вый Афо́н благослови́вшая.

Ра́дуйся, весе́лие на́ше, зна́мение сою́за неразры́внаго уде́лов Твои́х земны́х ико́ною Твое́ю яви́вшая; ра́дуйся, ве́чная ра́досте на́ша, чуде́сным попече́нием к ю́ной Новоафо́нской оби́тели благоволи́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 11.

Пе́ние непреста́нное прино́сят Ти́, Влады́чице, Тобо́ю изба́вленнии и Тобо́ю па́ки ра́дость обре́тшии и Боже́ственному Сы́ну Твоему́ пою́т ра́достно: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светосия́ющим свети́лом лучеза́рным во мра́це греха́ яви́ся на́м ико́на Твоя́, Изба́вительнице, наставля́ющая на́с пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, от гла́да на́с избавля́ющая; ра́дуйся, вредонося́щее естество́ от расте́ний отгоня́ющая.

Ра́дуйся, посе́вы и леса́ и вся́ расту́щая от поги́бели спаса́ющая; ра́дуйся, земледе́льцев скорбя́щих утеше́ние и труда́ и́х благослове́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 12.

Благода́ть от ико́ны Твоея́, Изба́вительнице, теку́щая, исцеле́ний струи́ оби́льно подаю́щая и сердца́ весе́лием оживля́ющая, побежда́ет все́х во́лею пе́ти Тебе́, Ма́ти, и Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Воспева́ем исцеле́ния, от святы́я ико́ны Твоея́ быва́емая, воспева́ем наипа́че воскреше́ние Анаста́сия о́трока и воспева́юще пое́м:

Ра́дуйся, ме́ртвых воскреша́ющая; ра́дуйся, уме́ршая сердца́ оживля́ющая.

Ра́дуйся, от сме́рти и ве́чнаго огня́ изыма́ющая; ра́дуйся, посме́ртное на́ше упова́ние и защи́то.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Конда́к 13.

О всепе́тая и вселюби́мая на́ша Ма́ти! Умилосе́рдися ны́не и поми́луй, в лю́тых и безысхо́дных су́щих на́с ско́рбех избавля́ющи, научи́ на́с серде́чно воспева́ти Бо́гу, проща́ющему на́с: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва.

О Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, при́сно бу́ди на́м Изба́вительница, на Тя́ бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя́ призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ша ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши успоко́й и обра́дуй на́с, лю́бящих Твоего́ Безнача́льнаго Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

КАНОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ИКОНОЙ «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА»

глас 4

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Христе́, Све́те и́стинный, пода́ждь ми́ просвеще́ние восписа́ти похва́льная Пресвяте́й Ма́тери Твое́й, и воспою́ Тоя́ вели́кое к рабо́м Твои́м благоутро́бие.

Горе́, вы́ну сла́вимая, благоволи́ла еси́, Госпоже́, и ни́зу среди́ бе́дных просла́вити и́мя Свое́ благода́тию чуде́с от святы́я ико́ны Твоея́, Изба́вительнице.

Егда́ обита́тели ве́си, отча́явшеся от истребля́вшаго труды́ и́х пру́жия, притеко́ша со слеза́ми ко о́бразу Твоему́, Де́во, а́бие улучи́ша избавле́ние и, ра́дующеся, просла́виша ми́лость Твою́.

Десни́ца Твоя́,

РАЗВЕРНУТЬ

КАНОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ИКОНОЙ «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА», ПЕВАЕМЫЙ ВО СВЯТУЮ ПЯТИДЕСЯТНИЦУ

глас 1

Песнь 1

Ирмос: Воскресения день, просветимся, людие, Пасха, Господня Пасха: от смерти бо к Жизни и от земли к Небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия.

Воскресения день, славим ныне Господа Христа. Приидите, и Пресвятую Матерь Его прославим, пред святою иконою Ея благодарственная поюще.

Очистим чувствия и узрим воскресшаго Христа и Всеблагую Деву, Избавительницу от бед, блистающуюся и озаряющую верныя благодатию.

Очистим чувствия и узрим мысленными очесы промышление о нас Владычицы: честным бо образом Своим избави от бед христоименитыя люди.

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется воскресшему Христу, да торжествует же сия обитель, обогатившаяся Избавительницы иконою.

Небо и земля достойно да веселятся во Христовом востании, да празднуют же Богоматери монаси и бельцы, чудотворный Ея образ почитающе.

Умерщвления предел сломила еси, вечную Жизнь рождшая — Христа, из гроба возсиявшаго днесь, Дево Всенепорочная, и мир просветившаго.

Песнь 3

Ирмос: Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся.

Приидите, пиво пием новое от источника целительнаго недугом душевным и телесным, егоже источи Богоблагодатная с верою притекшим ко иконе Ея.

Приидите, весны умныя в видимой весне насладимся, неувядаемый бо Цвет — Христа — израстившая Дева благоуханием благодати живит и утешает скорбящия.

Ныне вся исполнишася света воскресением Христовым, да празднуем и мы светло Избавительнице, лучи испущающей радости о Бозе Спасе в нощи искушений.

Ныне обитель сия озаряется светом от Матере Света в нарочитом дни празднества чудотворному Тоя образу и благодатию Сына Ея утверждается.

Вчера погребено бе селение верных в смертоносном отчаянии, днесь же оживотворися скорым от бед избавлением Богоневестныя Марии, надежды безнадежных.

На нетленную жизнь прихожду днесь, благостию Рождшагося из Тебе, Чистая, и всем концем свет облиставшаго.

Песнь 4

Ирмос: На Божественней стражи Богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светоносна Ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.

На Божественней стражи ставше во Христе, братие, и воспоминание творяще чудес Избавительницы, со благоговением рцем: днесь спасение Богородицею бысть скорбящим, яко вся могущею.

Яко непорочную Агницу, пречистаго Агнца рождшую, венчаем Тя, Благословенная, песненными цветы: покрый от зол рабы Твоя, воскресшаго Сына Твоего о всех умилостивляющи.

Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше, играя, раби же Твои, Госпоже, пред иконою Твоею ликующе, веселимся божественне о Твоем милосердом заступлении к Тебе прибегающих.

Яко в краснейший храм, вселися в Тя, Чистая, Иисус, всех Царь, снитием же во ад жилище мрачное упраздни и воскресением совоскреси человеки, оживляя Тобою умершия, яко всесилен.

Святых Святаго паче ума Мати явилася еси, Владычице, освящение и избавление от бед подающи верным, славящим Его воскресение и Тебе, Всеблагую Избавительницу, призывающим.

Создавый Адама, Твоего праотца, Чистая, зиждется от Тебе, и смертное жилище разори Своею смертию днесь, и озари вся Божественными блистаньми воскресения.

Песнь 5

Ирмос: Утренюем утренюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Утренююще во святем храме Твоем, Чистая, Сына Твоего воспеваем, из гроба возсиявшаго, и Тя, Избавительнице, величаем, от Солнца Правды, умершему отроку жизнь возсияющу.

Утренюем утренюю глубоку и с пением деяния принесем богоугодная, Деве вопиюще: храни, Всецарице, Гору, и Россию, и вся православныя необоримы от враг видимых и невидимых.

Безмерное Твое благоутробие, Владычице, узами вражиими содержимии зряще, ко иконе Твоей избавленный идяху веселыми ногами, Твою и Сына Твоего хваляще Божественную силу.

Приступим, свещеноснии, исходящу Христу из гроба, яко жениху, и спразднуим Богородице любопразднственными чинми, в честь святыя иконы Ея, прославленныя чудесы многими.

Облиста Тя и возвесели, Богорадованная, Спас всех, из гроба возсиявый, Правды Солнце, Егоже моли озарити и утешити сердца любовию песнословящих Тя, Избавительнице, пред Твоею иконою.

Просвещается Божественными лучами и живоносными воскресения Сына Твоего, Богомати Пречистая, и радости исполняется благочестивых собрание.

Песнь 6

Ирмос: Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от Гроба.

Снидохом во тьму греховную и праведное на ся негодование Божие привлекохом,— вопияху вернии, но, о Госпоже Всемилостивая, Ты избавила еси нас от рова отчаяния.

Сохранив целы труды рук наших и невредимы от всепоядающаго пружия, предстательством Твоим, Избавительнице, отверзла еси нам милосердия двери.

Спасе наш, живое же и нежертвенное от всех заколение, бедствующим даровал еси Матерь Твою Избавительницу от бед молитвами убо Ея избави нас от всякия нужды и печали.

Явилася еси, Богоневесто, вышши Ангел, Бога воплощши, распеншагося за ны, и погребена, и мертвым нетление из гроба источивша, чтущих же Тя тли греховныя избавляюща.

Видевши Сына Твоего, из мертвых возставша, райския сладости исполнилася еси, Приснодево, Того убо моли, Благословенная, да отверзет молящимся Тебе райския двери.

Возведеся древле держимое смертию и тлением Воплотившимся от Твоего пречистаго чрева к нетленней и присносущней жизни, Богородице Дево.

Песнь 7

Ирмос: Отроки от пещи избавивый, быв Человек, страждет, яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие, един Благословен отцев Бог и Препрославлен.

Отроки от пещи избавивый, презрев, яко Милосерд, прегрешения наша, соблюди ны невредны от пещи искушений Пресвятыя Матере Твоея мольбами, отцев Боже Препрославленный.

Жены с миры Богомудрыя вслед течаху Христа, обитателие же веси, вместо мира слезы Деве приносяще, поклонишася, радующияся, Ея иконе и избавление от бед зде благовестиша.

Жены с миры вслед Христа течаху, да течем и мы усердно, добрый подвиг иночества совершающе и радующеся живому Богу, да сподобимся молитвами Богоматере пасху тайную вкушати.

Смерти празднуем умерщвление воскресением Христа и избавление от бед милосердием Владычицы, темже, пред иконою Ея ликующе, поем Виновнаго, единаго Благословеннаго отцев Бога и Препрославленнаго.

Яко воистину священный и радостный сей праздник Богородицы, провозвестник сущий чудес от честнаго Тоя образа, от негоже благодать исцелений явственно всем возсия.

Умертвив Сын Твой смерть, Всенепорочная, днесь, всем смертным пребывающий живот во веки веков дарова, един Благословенный отцев Бог и Препрославленный.

Песнь 8

Ирмос: Сей нареченный и Святый День — един суббот царь и господь, праздников праздник и торжество есть торжеств, в оньже благословим Христа во веки.

Сей нареченный и Святый День, в оньже славим Всепетую Владычицу, яко избави от бед притекших к Ея образу, и благословим Сию во веки.

Приидите, обители сея иночествующии, с любовию благодарение Деве принесем, Хранительнице Горы и Избавительнице нашей, поюще Ю яко Богоматерь во веки.

Возведи окрест очи Твоя, Чистая, и виждь рабы Твоя, пред иконою Твоею молящияся Тебе, и прошения исполни о Тебе благословящия Христа во веки.

Всесильный Господь родися из Тебе, Марие, и Крестом Своим умерщвление аду содела, избавляя смертоносных бед к образу Твоему притекающих и поющих Его яко Бога во веки.

Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, ходатаицу о нас Пресвятую Деву Тебе предлагаем: молитвами Тоя помилуй и спаси нас, в Тя крестившихся, да Тя благословим во вся веки.

Прииде Тобою в мир Господь, Дево Богородице, и, чрево адово расторг, смертным нам воскресение дарова, темже благословим Его во веки.

Песнь 9

Ирмос: Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне, и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Светися, Русская обителе, веселися и красуйся, святая бо в тебе Избавительницы икона чудесы прославися многими, от бед свобождением и недугов исцелением.

Благоутробие Твое к верным и дары Твои суть паче постижения, Всеблагая Госпоже, сподобляй убо сих рабы Твоя, благодарственная Тебе поющия и радующияся о востании Рождества Твоего.

О, Божественнаго, о, любезнаго Твоего, Богомати, гласа! Яко повелела еси не скрывати чудотворную икону Свою, да притекающии к ней многих лютых избавляются милостию Твоею.

О, паче словесе Твоих чудес, Избавительнице! Ты бо осененна иконою Твоею отрока воскресила еси, Мати сущи Живота, воскресением Своим всех оживотворившаго.

О Пресвятая Владычице, о Всемилостивая Избавительнице от бед, не престай милосердовати о бедствующих и сподобляти благодатнаго присещения обитель, образ Твой почитающую.

Согласно, Дево, Тебе блажим, вернии: радуйся, двере Господня; радуйся, граде одушевленный; радуйся, Еяже ради нам ныне возсия свет из Тебе Рожденнаго из мертвых воскресения.

Светилен

Светильниче светлый, Пресветлаго Света мира, от гроба возсиявшаго, просвети, Благословенная, души наша светом благодати, да сподобимся зрети воплотившееся из Тебе Солнце Правды и Тебе, Просветительницу нашу, присно величати.